ساعات پخش و مشخصات ماهواره برنامه نگاه دیگر

این برنامه به کمک مالی شما نیاز دارد. اگر مایل به کمک هستید لطفا با این آدرس با ما تماس بگیرید


شنبه ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهران


ماهواره Hotbird
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
تلویزیون کانال ۱